Dzieje biblioteki, statystyka

Historia

Początki zagórowskiego bibliotekarstwa sięgają czasów międzywojennych. W księdze pamiątkowej OSP w Zagórowie czytamy: „W roku 1917 powstało Towarzystwo „Zagórowianka”, które w okresie międzywojennym prowadziło teatr amatorski, organizowało imprezy sportowe oraz posiadało własną bibliotekę.

W zbiorach BPMiG w Zagórowie zachowały się książki z pieczęciami, które świadczą o istnieniu biblioteki w okresie międzywojennym.

Pierwsza z nich to „Śpiewy historyczne” J. Ursyna-Niemcewicza wydana w Krakowie w roku 1916 z pieczęcią Biblioteka Harcerska w Zagórowie.

Drugą pozycją jest książka „Ave Patria. Los Toros” Władysława St. Reymonta z pieczęcią Towarzystwo Czytelni Ludowych. Koło w Zagórowie. Towarzystwo Czytelni Ludowych założone na terenie zaboru pruskiego działało w okresie silnej germanizacji polskiego społeczeństwa. Jedną z metod przeciwdziałania germanizacji było promowanie czytelnictwa polskich książek i czasopism.

Po drugiej wojnie światowej Towarzystwo Czytelni Ludowych nie wznowiło działalności. Zadania upowszechniania czytelnictwa przejęły tworzone na terenie całego kraju biblioteki publiczne. Biblioteka Publiczna w Zagórowie powstała w 1946 roku. Notatkę o powstaniu Biblioteki sporządziła pracownica Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zagórowie Pani Kazimiera Nowakowska pełniąca funkcję pierwszej bibliotekarki. Wiosną 1946 roku z inicjatywy Ob. Sznajdra Kazimierza, pracownika Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, mieszkańca Zagórowa (a od 1947 roku – Burmistrza tegoż miasta) zorganizowano zbiórkę książek wśród społeczeństwa miasta Zagórowa, które okazało wiele zrozumienia dla tej akcji. Po kilku zbiórkach w terenie zebrano około 400 książek. Tak powstał pierwszy powojenny księgozbiór Biblioteki Publicznej w Zagórowie. Biblioteka zmieniała kilkakrotnie lokalizację. (ul. Kościuszki 16, Pl. Leona Maciejewskiego, Wojska Polskiego, ul. Konińska)

W roku 1988 Biblioteka została przeprowadzona do budynku Domu Kultury po kapitalnym remoncie przy ul. Wojska Polskiego 13. Zajmuje lokal na parterze o powierzchni 97 m2, w którym znajduje się wypożyczalnia i czytelnia z 20 miejscami.

Sieć biblioteczna na terenie Gminy Zagórów na przestrzeni 58 lat uległa wielu zmianom. Pierwsza sieć bibliotek wyglądała następująco: Siedziba Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Zagórowie oraz podlegające jej Filie Biblioteczne w Trąbczynie, Kopojnie, Oleśnicy, Łukomiu, Grabinie oraz 25 Punktów Bibliotecznych (zlokalizowanych u osób prywatnych).

W roku 1976 została zlikwidowana Filia Biblioteczna w Grabinie, w roku 1979 Filia Biblioteczna w Oleśnicy. Od 1990 roku zaprzestały działalności Punkty Biblioteczne.

W roku 2004 z przyczyn ekonomicznych zlikwidowano Filie Biblioteczne w Kopojnie i w Łukomiu. Księgozbiór i sprzęt z likwidowanych bibliotek pozostał w środowisku, został przekazany do Bibliotek Szkół Podstawowych w Kopojnie i Łukomiu oraz częściowo do Szkoły Podstawowej w Myszakówku, Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Zagórowie, Filii Bibliotecznej w Trąbczynie oraz do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie.

Obecnie na terenie miasta i gminy działa Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Zagórowie i podlegająca jej Filia Biblioteczna w Trąbczynie.

W grudniu 2006 roku, na nowoczesną czytelnię zaadoptowano, gruntownie wyremontowano i wyposażono w nowe meble pomieszczenie o powierzchni 73 m2 znajdujące się obok biblioteki. Czytelnię z 18 miejscami oraz 4 stanowiskami komputerowymi (z dostępem do Internetu) uroczyście otwarto 14.12.2006 roku.

Komputeryzacja biblioteki

Komputeryzację biblioteki rozpoczęto w roku 1998. Wówczas zakupiono 1 stanowisko komputerowe oraz 1 moduł (informacyjno-wyszukiwawczy) Komputerowej Obsługi Biblioteki „SOWA”. Od roku 1999 BPMiG w Zagórowie uzyskała dostęp do Internetu poprzez modem i była pierwszą w powiecie słupeckim i jedną z nielicznych w woj. konińskim wyposażoną w sprzęt, program komputerowy SOWA oraz Internet.

W roku i 2003 dyrekcja biblioteki wystosowała pisma do instytucji i osób prowadzących działalność gospodarczą z prośbą o wsparcie finansowe na rozwój komputeryzacji. Na apel odpowiedziało 31 sponsorów z gminy Zagórów, którzy wpłacili na konto Biblioteki kwotę 3 600 złotych. (Pieniądze od sponsorów przeznaczono na zakup kserokopiarki i komputeryzację). Zakup kserokopiarki okazał się trafną inwestycją, ponieważ z usług ksero korzysta bardzo dużo czytelników.

W roku 2002 zakupiono drugie stanowisko komputerowe przeznaczone dla czytelników, a od września 2002 zainstalowano stałe łącze do Internetu SDI.

Stanowisko komputerowe z Internetem jest jedynym publicznym punktem umożliwiającym korzystanie z niego mieszkańcom miasta i gminy Zagórów.

W roku 2003 BPMiG przygotowywała się do końcowej fazy komputeryzacji wypożyczalni. Do komputerowej bazy danych wprowadzono 95% księgozbioru i pozwoliło zaplanować następny etap automatyzacji procesów bibliotecznych.

Zakupiono trzecie stanowisko komputerowe i połączono komputery w sieć. Zakupiono również od firmy Sokrates Software oprogramowanie uzupełniające do systemu SOWA SOWA-WYP i SOWA-STA oraz upgarde na zakupione wcześniej moduły (z myślą o wyposażeniu w sprzęt i program Filii Bibliotecznej w Trąbczynie). Złożono projekt i zamówienie na plastikowe Karty Biblioteczne.

2 stycznia 2004 roku otwarto pierwszą w powiecie słupeckim i nieliczną w woj. wielkopolskim komputerową wypożyczalnię Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy.

W grudniu 2004 Filia Biblioteczna w Trąbczynie została wyposażona w sprzęt komputerowy i oprogramowanie Systemu Komputerowej Obsługi Biblioteki z wszystkimi modułami pozwalającymi całkowicie skomputeryzować bibliotekę, po wprowadzeniu do bazy danych księgozbioru Biblioteki.

W kwietniu 2005 roku na wniosek BPMiG Urząd Miejski w Zagórowie wystosował pismo do Ministerstwa Nauki i Informatyzacji o nieodpłatne przekazanie na czas nieoznaczony 3 stanowisk komputerowych z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w ramach programu „Ikonka”.

Głównym celem programu jest zapewnienie jak najszerszej grupie społeczności lokalnej łatwego, powszechnego i bezpłatnego dostępu do Internetu w ramach nowo powstających czytelni internetowych, zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz realizującej jej cele Strategii Rzeczpospolitej Polskiej – ePolska na lata 2004-2006.

Uruchomienie czytelni internetowych w ramach programu, zwłaszcza w małych miejscowościach i na terenach wiejskich, gdzie dostęp do sieci Internet jest w dużym stopniu ograniczony, otwiera społeczności możliwości dotarcia do wiedzy często dotychczas niedostępnej.

Dzięki programowi, społeczeństwo lokalne otrzymało szansę skorzystania z zasobów edukacyjnych sieci Internet dotarcia zarówno do zbiorów Polskiej Biblioteki Internetowej, jak i innych cennych źródeł wiedzy i informacji

W grudniu 2005 r. zmienione łącze internetowe z SDI na DSL. Umożliwiło to zwiększenie prędkości internetu do 2,0 Mb/s. Od 9 stycznia czytelnicy mają możliwość korzystania z 4 stanowisk komputerowych wyposażonych w internet, pakiet biurowy, komputerowy katalog zbiorów biblioteki.

BPMiG jest nadal jedynym miejscem publicznym w gminie, w którym można korzystać z Internetu. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.

W czerwcu 2007 r. zaprojektowano i umieszczono w Internecie stronę Biblioteki. Od czerwca udostępniono również na tej stronie katalog on-line książek Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zagórowie. Katalog znajduje się na serwerze firmy Sokrates-software twórcy programu „SOWA” klient/serwer. Użytkownicy Internetu mogą przeglądać katalog, nie wychodząc z domu. Umieszczenie katalogu w Internecie to ostatni etap w komputeryzacji Biblioteki.

Dzięki udziałowi w I rundzie Programu Rozwoju Bibliotek nasza biblioteka otrzymała od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego sprzęt, usprawniający wiele z naszych dotychczasowy działań. W skład podarowanego nam w marcu 2010 roku zestawu weszły:

 • laptop HP ProBook 4510s (T6570 2.1 Ghz)
 • urządzenie wielofunkcyjne standardowe HP 8500 WiFi (dla filii w Trąbczynie)
 • urządzenie wielofunkcyjne wysokowydajne HP CM2320fxi oraz drukarka A3 HP OfficeJet 7000
 • projektor Hitachi ED-X40
 • ekran projekcyjny Projecta Professional 213×213
 • router D-LINK DIR-635 (DSL)
 • 2 aparaty cyfrowe Benq 1220 ( dla biblioteki głównej i filii )
 • listwa przeciwnapięciowa ACAR S8

Urządzenie HP CM2320fxi jest połączone bezprzewodowo z wszystkimi stanowiskami komputerowymi w zagórowskiej bibliotece. Ponadto służy nam i naszym użytkownikom jako faks.

Dzięki otrzymanemu sprzętowi od marca 2010 udostępniamy naszym użytkownikom funkcję hotspot na czytelni.

W roku 2011 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Zagórowie wstąpiła do Konsorcjum Bibliotek – grupy zrzeszającej użytkowników zitegrowanych systemów zarządzania biblioteką SOWA1 lub SOWA2/MARC21. Współpraca w ramach Konsorcjum obejmuje:

 • wypracowanie priorytetów dotyczących rozwoju systemów SOWA i przedkładania ich producentowi oprogramowania,
 • umożliwienie wykorzystania kopii CKHW NUKAT przez biblioteki pracujące w zintegrowanym systemie zarządzania biblioteką SOWA2/MARC21,
 • organizowanie wspólnych konferencji, szkoleń, seminariów, praktycznych wymian doświadczeń, związanych z funkcjonowaniem systemów SOWA,
 • informowanie członków Konsorcjum drogą pisemną lub elektorniczną ( na zasadach wzajemności) o wszelkich dobrych rozwiązaniach organizacyjnych, wspierających wdrażanie systemu,
 • pomoc w opracowaniu projektów pozyskiwania funduszy na wdrażanie i rozbudowę nowoczesnych technologiii informatycznych,
 • organizacja różnych form integracji użytkowników systemów.

Oficjalna strona Konsorcjum znajduje się pod adesem: http://konsorcjum.sowwwa.pl/.

Od kwietnia 2012 roku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Zagórowie zaczęła korzystać z systemu SOWA2/MARC21. Produkt umożliwia korzystanie w pełni z międzynarodowego formatu MARC21, stosowanym m.in. przez Bibliotekę Narodową, konsorcjum NUKat a także duże biblioteki uczelniane oraz publiczne.

Od 1.01.2013 roku w filii bibliotecznej w Trąbczynie została uruchomiona wypożyczalnia komputerowa.

W grudniu 2011 roku biblioteka zakupiła swój pierwszy czytnik e-booków: Onyx Boox X60. Kolejny – Onyx Boox i62 – uzyskałyśmy w 2012 roku, jako nagrodę w konkursie projektu „O finansach w bibliotece”.