Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://biblioteka-zagorow.pl/

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zagórów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zagórów.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-11-11.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-11-11.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Część filmów nie posiada napisów dla osób niesłyszących.
 • Brak opisów niektórych zdjęć.
 • Nieliczne pliki PDF zapisane jako obraz.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-02-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dokumentu zawierającego wynik przeglądu, badania lub audytu dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej – https://wave.webaim.org/report?fbclid=IwAR2st07nG0wpbbnMPLD2M8elN5a3W376KuqCozAc2F3B2WtKhu8cTEU4uc0#/https://biblioteka-zagorow.pl/

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-02-26.

Skróty klawiaturowe

 • Brak.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Połom, wypozyczalnia@biblioteka-zagorow.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 063-27-48-109 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Wojska Polskiego 13
62-410 Zagórów

Budynek 1 :
lokal Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zagórów

Województwo: Wielkopolskie
Powiat : Słupecki
Gmina: Zagórów
Miejscowość: Zagórów
Ulica i nr: Wojska Polskiego 13
Kod pocztowy i poczta: 62-410 ZagórówDo biblioteki prowadzi główne wejście od ulicy Wojska Polskiego. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków. Drzwi otwierają się na zewnątrz.

Po lewej stronie korytarza znajduje się oznaczona toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, klucz do toalety uzyskuje się w wypożyczalni biblioteki. Drzwi otwierają się na zewnątrz, oświetlenie uruchamia czujnik ruchu.

Do wypożyczalni biblioteki można wjechać na wózku. Drzwi otwierają się na zewnątrz. Do pomieszczenia czytelni można wjechać na wózku od strony wypożyczalni dzięki zniwelowaniu wysokości progu oddzielającego oba pomieszczenia.

Odrębne wejście do czytelni ma szerokość zapewniająca dostępność dla wózków. Drzwi otwierają się na zewnątrz.

W holu, na parterze budynku, przed wejściem do lokalu biblioteki stoi wrzutnia na książki.
Wolnostojąca wrzutnia pozwala na zwrot wypożyczonych książek również wtedy, kiedy biblioteka jest zamknięta. Wysokość wrzutni pozwala z niej korzystać dzieciom, osobom na wózku.

W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoba poruszająca się na wózku nie ma możliwości swobodnego przemieszczania się między regałami w części wypożyczalni z powodu zbyt małych odstępów między nimi. W czytelni dostęp do regałów jest z reguły dobry, jednak część półek usytuowana jest wysoko. Skorzystanie z książek tam umieszczonych wymaga pomocy bibliotekarza. W wypożyczalni przebudowano ladę biblioteczną, która obecnie jest niższa, co ułatwia kontakt bibliotekarza z osobami poruszającymi się na wózku oraz z dziećmi. Nowo wyremontowane wnętrze czytelni pozwala na swobodne przemieszczanie się po pomieszczeniu, dostęp do stanowisk komputerowych, stolików, itp.

Najbliższy parking znajduje się naprzeciwko budynku, po drugiej stronie ulicy. Wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza online.

Budynek 2:
lokal Filii Bibliotecznej w Trąbczynie

Województwo : Wielkopolskie
Powiat: Słupecki
Miejscowość: Trąbczyn
Ulica i numer : Trąbczyn 53,
Gmina: Zagórów
Kod pocztowy i poczta: 62-410, Zagórów


Lokal mieści się na parterze budynku OSP. Do lokalu filii prowadzi wejście po prawej stronie budynku. Nie ma podjazdu dla wózków, przed skrzydłowymi drzwiami wejściowymi jest stopień.

Osoba poruszająca się na wózku może wejść do lokalu filii z pomocą pracownika i osoby towarzyszącej, konieczne jest otwarcie skrzydła drzwi oraz przeprowadzenie wózka przez stopień.

Toaleta nie jest przystosowana do osób niepełnosprawnych.

W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza online.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Najbliższy parking znajduje się z prawej strony budynku. Nie oznaczono miejsca dla osoby niepełnosprawnej. Wjazd na parking możliwy jest przez bramę wjazdową dla wozów straży pożarnej, dlatego ważne jest parkowanie wyłącznie w wyznaczonych miejscach.

Kontakt telefoniczny z pracownikiem filii: 63 276 22 39.

Aplikacje mobilne

 • Sowa Mobi dla Android – https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.com.sokrates.sowamobi
 • Sowa Mobi dla iOS – https://apps.apple.com/pl/app/sowa-mobi/id1641753682?l=pl

Dodatkowe informacje

 • Informacja o naszej działalności w języku migowym (PJM): https://biblioteka-zagorow.pl/wizytowka-w-pjm/
 • Aktualny raport z zapewnienia dostępności: https://bip4.wokiss.pl/biblioteka-zagorow/bip/raport-o-stanie-zapewniania-dostepno%C5%9Bci-podmiotu-publicznego.html
 • Strona internetowa posiada mechanizm – tzw. wtyczkę – One Click Accessibility – umożliwiający: zmianę wielkości tekstu, zmianę kontrastu, podkreślenie linków, skalę szarości, czytelną czcionkę.
 • Deklaracja dostępności została przygotowana w Generatorze Deklaracji Dostępności..