Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Zagórowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://biblioteka-zagorow.pl/ .

Data publikacji strony internetowej: 11 listopada 2019

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 11 listopada 2019

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących

– brak opisów niektórych zdjęć

– nieliczne pliki PDF zapisane jako obraz.

Strona internetowa posiada mechanizm – tzw. wtyczkę – One Click Accessibility – umożliwiający: zmianę wielkości tekstu, zmianę kontrastu, podkreślenie linków, skalę szarości, czytelną czcionkę.

Oświadczenie zaktualizowano dnia: 31.03.2022r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny z wykorzystaniem testów strony przeprowadzonych wg oceny eksperckiej oraz walidatorów internetowych: https://www.webaccessibility.com ; https://wave.webaim.org ; https://validator.w3.org/ 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Katarzyna Połom, email: wypozyczalnia@biblioteka-zagorow.pl.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 063-27-48-109. Ta samą droga można składać wnioski o udostępnienia informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacja o procedurze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Budynek: lokal Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zagórowie mieści się na parterze budynku GOK przy ul. Wojska Polskiego 13, 62-410 Zagórów

Do biblioteki prowadzi główne wejście od ulicy Wojska Polskiego. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków. Po lewej stronie korytarza jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, klucz do toalety uzyskuje się w wypożyczalni biblioteki. Do wypożyczalni  biblioteki można wjechać na wózku. Do pomieszczenia czytelni można wjechać na wózku od strony wypożyczalni dzięki zniwelowaniu wysokości progu oddzielającego oba pomieszczenia. Odrębne wejście do czytelni ma szerokość zapewniająca dostępność dla wózków.

W holu, na parterze budynku, przed wejściem do lokalu biblioteki stoi wrzutnia na książki. Wolnostojąca wrzutnia pozwala na zwrot wypożyczonych książek również wtedy, kiedy biblioteka jest zamknięta. Wysokość wrzutni pozwala z niej korzystać dzieciom, osobom na wózku.

W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza online.

Budynek: lokal Filii Bibliotecznej w Trąbczynie w mieści się na parterze budynku OSP, Trąbczyn 53, 62-410 Zagórów.

Do lokalu filii prowadzi wejście po prawej stronie budynku. Nie ma podjazdu dla wózków, przed skrzydłowymi drzwiami wejściowymi jest stopień. Osoba niepełnosprawna może wejść do lokalu filii z pomocą pracownika i osoby towarzyszącej, konieczne jest otwarcie skrzydła drzwi oraz przeprowadzenie wózka przez stopień.

W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza online.

Raport o dostępności:

Poniżej załączamy dokument w wersji pdf do pobrania.