RODO

INFORMACJA DLA CZYTELNIKA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ MIASTA I GMINY ZAGÓRÓW

Wobec wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Zagórowie, ul. Wojska Polskiego 13 62-410 Zagórów, zwaną dalej biblioteką.
 2. Biblioteka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (IOD). Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania biblioteki, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@selcom.pl lub telefonicznie: 509 776 801.
 3. Administrator danych – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zagórów przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie a art. 6 ust.1 lit. c) RODO na podstawie obowiązków wynikających z przepisów prawa – Ustawa o bibliotekach (t.j. Dz.U. 2018 poz. 574) w związku z zapewnieniem ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych i prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z biblioteki oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą w związku z funkcjonowaniem internetowego konta czytelnika (rezerwowanie i zamawianie pozycji z katalogu, powiadamianie czytelnika o dostępności zamawianej pozycji oraz o terminie zwrotu książek)
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rejestracji i obsługi czytelnika w zakresie danych zbieranych na podstawie przepisu prawa oraz w celu korzystania z funkcjonalności internetowego konta czytelnika w katalogu OPAC biblioteki na podstawie zgody.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z biblioteką przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest biblioteka. Obecnie jedynym takim podmiotem jest SOKRATES-software Leszek Masadyński, Os. Stefana Batorego 13 C/27, 60-687 Poznań, który jest dostawcą systemu bibliotecznego wykorzystywanego przez bibliotekę.
 6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczyła/wypożyczył Pani/Pan książkę.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące w tym zakresie prawo. Adres organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w celu rejestracji i obsługi czytelnika, natomiast podanie danych w celu korzystania z konta czytelnika w Katalogu OPAC jest dobrowolne. Podanie numeru telefonu kontaktowego i adresu poczty elektronicznej jest opcjonalne, jednak nie podanie adresu e-mail uniemożliwia korzystanie z funkcjonalności internetowego konta czytelnika.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Realizując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady j(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – w skrócie RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informuje, że:

 1. Administratorem systemu monitoringu jest Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zagórów z siedzibą w Zagórowie przy ul. Wojska Polskiego 13, 62-410 Zagórów („Biblioteka”);
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora, tj. zapewnienie względów bezpieczeństwa, wykorzystanie służy do monitorowania pomieszczeń przed nieautoryzowanym dostępem, co umożliwia przepis art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043.)
 3. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Bibliotekę, dane kontaktowe: tel. 509 776 801, adres email: iod@selcom.pl.
 4. Celem przetwarzania danych osobowych jest ochrona mienia oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracowników na terenie Biblioteki
 5. Monitoring obejmuje pomieszczenie Biblioteki;
 6. W związku z przetwarzaniem danych w ww. celu, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 7. Zebrane dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 8. Zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 9. Dane z monitoringu są przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania;
 10. W związku z przetwarzaniem przez Bibliotekę Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu, z zastrzeżeniem przepisów RODO:
  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO,
  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
  • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO.
 11. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.;