Regulaminy biblioteki


Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2018
Dyrektora Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy w Zagórowie
z dnia 28 września 2018 r.

Regulamin określający zasady i warunki korzystania z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zagórowie

§1

Przepisy ogólne

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

a) czytelniku/użytkowniku – należy rozumieć przez to osobę, która spełnia warunki uprawniające zgodnie z regulaminem do korzystania z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zagórowie

b) wypożyczalni – należy przez to rozumieć wypożyczalnię w siedzibie głównej i Filii Bibliotecznej w Trąbczynie

c) czytelni – należy przez to rozumieć czytelnię w siedzibie głównej biblioteki oraz kącik czytelniczy dla dorosłych i dzieci we filii bibliotecznej,

d) materiałach bibliotecznych – należy rozumieć przez to zbiory książkowe oraz czasopisma,

e) dokumencie tożsamości – należy rozumieć przez to dokument urzędowy ze zdjęciem potwierdzający tożsamość osoby, która się nim posługuje.

2. Prawo do korzystania z biblioteki ma każda osoba, po spełnieniu warunków określonych niniejszym regulaminem.

3. Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest bezpłatne z wyjątkiem opłat pobieranych za:

a) wydanie karty bibliotecznej,

b) nie zwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów,

c) wysłane monity i wezwania w sprawach dotyczących nieterminowego zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych

d) zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych,

e) usługi reprograficzne, wydruki

f) sprowadzanie materiałów bibliotecznych w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych (koszty przesyłki pocztowej).

Cennik opłat stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

4. Bieżące komunikaty adresowane do czytelników umieszczane są na stronie biblioteka-zagorow.pl, na profilu biblioteki na Facebooku oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie głównej i we filii.

5. W pomieszczeniach biblioteki obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu i środków o podobnym działaniu.

6. W wypożyczalni i czytelni obowiązuje zakaz picia napojów i spożywania posiłków oraz prowadzenia rozmów telefonicznych.

7. Zabrania się również przebywania w pomieszczeniach biblioteki osobom będącym pod wpływem środków odurzających lub alkoholu.

8. Z biblioteki nie można wynosić materiałów bibliotecznych nie podlegających wypożyczeniu. Dotyczy to również sprzętu i innych składników majątkowych biblioteki.

§2

Zbiory biblioteki

1. Zbiory biblioteki stanowią zbiory książkowe oraz czasopisma.

2. Zbiory biblioteki udostępnione są w:

a) siedzibie głównej biblioteki

b) filii bibliotecznej w Trąbczynie.

3. Materiały biblioteczne są udostępniane na miejscu w czytelniach oraz wypożyczane do domu.

4. W wypożyczalniach czytelnik ma wolny dostęp do półek z książkami.

§3

Warunki korzystania ze zbiorów biblioteki

1. Warunkiem korzystania ze zbiorów biblioteki jest posiadanie aktualnej karty bibliotecznej, którą należy okazać przy każdym wypożyczeniu.

2. W celu otrzymania karty bibliotecznej należy:

a) okazać bibliotekarzowi aktualny dokument tożsamości oraz wskazać adres zamieszkania

b) zapoznać się z regulaminem korzystania ze zbiorów i własnoręcznym czytelnym podpisem, na wypełnionej i wydrukowanej przez bibliotekarza karcie zobowiązania, zobowiązać do przestrzegania niniejszego regulaminu. Złożenie podpisu oznacza przyjęcie odpowiedzialności za stan i terminowy zwrot materiałów bibliotecznych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych czytelnika przez bibliotekę w ramach posiadanych uprawnień.

3. Za użytkownika niepełnoletniego odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni. Przy zapisie do biblioteki osoby niepełnoletniej obecność rodzica lub opiekuna prawnego jest konieczna.

4. Administratorem danych osobowych czytelników jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Zagórowie. Dane osobowe gromadzone są w celu świadczenia usług bibliotecznych, egzekwowania zwrotu wypożyczonych materiałów i należności z tytułu nieprzestrzegania regulaminu korzystania z usług BPMiG w Zagórowie. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla użytkowników dostępna jest na stronie internetowej biblioteki oraz w wypożyczalni.

5. Prawo korzystania ze zbiorów biblioteki nabywa się z chwila otrzymania karty bibliotecznej.

6. Za kartę biblioteczną czytelnik obowiązany jest uiścić opłatę w wysokości określonej w cenniku stanowiącym załącznik do regulaminu.

7. Z opłat za wydanie pierwszej karty bibliotecznej zwolnione są dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie szkoły podstawowej.

8. W razie zagubienia lub zniszczenia karty czytelnik otrzymuje duplikat , za który uiszcza opłatę w wysokości zawartej w cenniku.

9. Zagubienie lub kradzież karty bibliotecznej należy niezwłocznie zgłosić w bibliotece osobiście lub telefonicznie w celu zablokowania konta.

10. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wypożyczenia dokonane na utraconą kartę biblioteczną do czasu zgłoszenia jej zagubienia lub kradzieży.

11. Udostępnienie karty bibliotecznej innej osobie jest równoznaczne z wzięciem przez właściciela karty odpowiedzialności za wypożyczone na nią materiały.

12. Pracownik biblioteki ma prawo prosić użytkownika o okazanie dokumentu tożsamości celem sprawdzenia zgodności danych z kartą biblioteczną.

13. Czytelnik jest zobowiązany do poinformowania biblioteki o każdorazowej zmianie danych osobowych i adresowych.

14. Czytelnik posiadający kartę biblioteczną ma prawo do korzystania ze zbiorów elektronicznych, do których biblioteka opłaciła dostęp.

15. Bibliotekarze na prośbę czytelnika udzielają informacji o książkach, pomagają w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych, urządzeń technicznych itp.

§4

Wypożyczanie zbiorów

1. Wypożyczeń dokonuje się za pomocą ważnej karty bibliotecznej.

2. Jeśli użytkownik zapomniał karty bibliotecznej wypożyczeń może dokonać na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem.

3. W siedzibie głównej i we filii bibliotecznej jednorazowo można wypożyczyć 6 książek na okres 4 tygodni.

4. Na prośbę czytelnika, terminowo zdającego wypożyczane książki, bibliotekarz może zwiększyć limit wypożyczanych woluminów.

5. Termin wypożyczenia można przedłużyć przed upływem terminu zwrotu na kolejne 4 tygodnie osobiście, telefonicznie lub samodzielnie po zalogowaniu się do konta czytelnika w katalogu on-line biblioteki.

6. Książkę można prolongować 3 razy.

7. Prolongata nie jest udzielana :

a) gdy czytelnik nie zwrócił w terminie innych wypożyczonych materiałów bibliotecznych

b) gdy czytelnik ma nieuregulowane inne zobowiązania wobec biblioteki

c) gdy dany materiał został zamówiony przez innych czytelników.

8. Bibliotekarz może skrócić okres wypożyczenia materiałów bibliotecznych, na które istnieje duże zapotrzebowanie użytkowników, a w uzasadnionych przypadkach może prosić o zwrot materiałów przed terminem.

9. Czytelnik może na miejscu w bibliotece lub przez internetowy katalog BPMiG dokonać rezerwacji książki oraz zamówić książkę wypożyczoną przez innego czytelnika. Informacja o dostępności książki wysyłana jest automatycznie na adres e-mail podany przez czytelnika i zarejestrowany w bibliotece. Dokonując operacji samoobsługowych za pomocą konta w katalogu on-line BPMiG czytelnik powinien zachować w tajemnicy hasło i nie udostępniać go osobom trzecim.

10. Zarezerwowana książka powinna być odebrana przez czytelnika w ciągu 14 dni. Po upływie tego terminu nieodebrana książka odkładana jest na półkę lub przechodzi na kolejnego rezerwującego.

§5

Zasady korzystania z czytelni

1. Z księgozbioru czytelni korzysta się na miejscu.

2. Książki z księgozbioru czytelni wypożycza się na zewnątrz po uzgodnieniu z dyżurującym bibliotekarzem, który każdorazowo określa termin zwrotu materiałów bibliotecznych.

3. Prawo do wypożyczeń materiałów z księgozbioru czytelni mają czytelnicy posiadający aktualną kartę biblioteczną.

4. W czytelni można korzystać z bieżącej prasy.

5. Czasopisma, poza aktualnym numerem, mogą być wypożyczane do domu na okres 2 tygodni.

6. W czytelni znajdują się stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, z których zasady korzystania określa Regulamin korzystania ze stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu.

7. W czytelni można korzystać z materiałów własnych pod warunkiem zgłoszenia ich bibliotekarzowi.

8. Użytkownik może korzystać w czytelni z własnego komputera zasilanego baterią (nie może korzystać z bibliotecznych gniazd sieciowych i elektrycznych).

§6

Wypożyczenia międzybiblioteczne

1. W razie braku poszukiwanych książek w BPMiG oraz w bibliotekach na terenie powiatu słupeckiego czytelnik może prosić o ich sprowadzenie w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

2. Sprowadzone materiały biblioteczne udostępnia się na miejscu w czytelni.

3. Czytelnik pokrywa koszty przesyłki sprowadzonych i odsyłanych materiałów.

4. W wyjątkowych sytuacjach po uzgodnieniu z bibliotekarzem sprowadzona książka może być wypożyczona na zewnątrz na podstawie aktualnej karty bibliotecznej.

§7

Przetrzymywanie książek

1. Jeżeli książki nie zostaną zwrócone w wyznaczonym terminie, czytelnik zostaje obciążony karą za przetrzymanie książek w wysokości 1 zł. Po każdym kolejnym miesiącu nieuregulowania należności kara wzrasta o kolejny 1 zł.

2. Czytelnik, do którego biblioteka wysłała upomnienie w sprawie zwrotu książek pokrywa również koszty wysyłki upomnień w wysokości określonej w cenniku, stanowiącym załącznik do regulaminu.

3. Czytelnicy, którzy udostępnili bibliotece adres swojej poczty elektronicznej otrzymują przypomnienie o terminie zwrotu wypożyczonych materiałów generowane przez system biblioteczny. Przypomnienie to ma charakter pomocniczy i jego ewentualne niedostarczenie do skrzynki poczty elektronicznej czytelnika nie stanowi podstawy do obniżenia lub anulowania nałożonej opłaty za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów.

4. Jeżeli czytelnik odmawia zwrotu książek lub/i uiszczenia opłat biblioteka ma prawo zablokować jego konto, a czytelnik traci prawo do korzystania ze zbiorów.

§8

Zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie zbiorów

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością biblioteki, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2. Czytelnik jest zobowiązany przy zwrocie materiałów bibliotecznych powiadomić bibliotekarza o wszelkich uszkodzeniach, a w szczególności: Zabrudzeniach, brakujących stronach, uszkodzeniach płyt dołączonych do książki. Obowiązek ten dotyczy zarówno uszkodzeń powstałych z winy samego użytkownika jak i innych korzystających.

3. W wypadku uszkodzenia lub zagubienia wypożyczonych materiałów czytelnik jest zobowiązany:

a) odkupić takie same lub – po uzgodnieniu z bibliotekarzem – inne o nie mniejszej wartości i przydatne bibliotece,

b) wpłacić ekwiwalent w wysokości aktualnej ceny rynkowej uszkodzonego/zagubionego materiału.

4. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

§9

Usługi

1. Użytkownik ma prawo, w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek prywatny, do reprodukowania materiałów bibliotecznych, które może się odbywać jedynie na terenie biblioteki, poprzez:

a) kserokopiowanie

b) skanowanie i wykonywanie wydruków

c) skanowanie i nagrywanie na nośnikach cyfrowych

2. Zgodę na sporządzenie kopii każdorazowo wyraża dyżurujący bibliotekarz.

3. W bibliotece można korzystać ze sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu. Warunki korzystania określa Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu w BPMiG.

4. W bibliotece istnieje również możliwość komputerowego wydruku materiałów. Opłaty za wydruki ustalone są w cenniku stanowiącym załącznik do regulaminu.

5. Usługi kserograficzne materiałów przyniesionych przez użytkownika są wykonywane w miarę możliwości czasowych bibliotekarza. Wysokość opłat zapisana w cenniku stanowiącym załącznik do regulaminu.

6. W bibliotece dostępna jest drukarka 3D zbudowana w ramach projektu „Wydrukuj sobie skrzydła! Budujemy drukarkę 3D w bibliotece!” Fajne Granty T-Mobile. Służy ona członkom Lokalnego Klubu Kodowania i może być używana wyłącznie w celach edukacyjnych pod kierunkiem koordynatorki LKK. Drukarkę udostępnia się uczestnikom zajęć i warsztatów bibliotecznych oraz indywidualnym użytkownikom, którzy wcześniej zgłoszą w bibliotece chęć skorzystania z drukarki i jej oprogramowania oraz laptopa do obsługi urządzenia.

§10

Przepisy końcowe

1. Biblioteka jest czynna w poniedziałki, środy i piątki od 8:00 do 18:00, we wtorki i i czwartki od 8:00 do 16:00 oraz w pierwszą sobotę miesiąca od 9:00 do 14:00. W okresie wakacyjnym , a we filii bibliotecznej w Trąbczynie przez okres całego roku, obowiązują następujące godziny otwarcia: w poniedziałek od 9:00 do 17:00, od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30, w sobotę nieczynne. Informacje o ewentualnych zmianach zamieszcza się na tablicach informacyjnych w lokalu siedziby głównej i filii oraz na stronie internetowej i profilu fejsbukowym biblioteki .

2. Skargi i wnioski przyjmuje dyrektor biblioteki w poniedziałek od 13:00 do 16:30 oraz od wtorku do piątku w godzinach urzędowania.

3. Regulamin obowiązuje od 1 października 2018 r.
Załącznik do Regulaminu
określającego zasady i warunki korzystania
z Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy w Zagórowie.

Cennik opłat i kar

Ustala się od 1 sierpnia 2018 r. następującą wysokość opłat i kar w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Zagórowie.

1. Wydanie karty bibliotecznej – 2 zł

2. Za niezwrócone w terminie materiały biblioteczne : 1 zł.

3. Koszty upomnienia listownego (list polecony) : 6 zł.

4. Wydanie duplikatu karty bibliotecznej: 5 zł

5. Usługi kserograficzne:

Format A4
Odbitka jednostronna – 0,20 zł
Odbitka dwustronna – 0,40 zł

Format A3
Odbitka jednostronna – 0,40 zł
Odbitka dwustronna – 0,80 zł

6. Wydruki (drukarka laserowa:

Format A4 czarno-biały:
Wydruk jednej strony (tekst) – 0,50 zł
Wydruk jednej strony (grafika) – 1 zł

Format A4 kolor:
Wydruk jednej strony (tekst) – 1 zł
Wydruk jednej strony (grafika) – 2 zł
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2018
Dyrektora Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy w Zagórowie
z dnia 28 września 2018 r.

Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Zagórowie

§1

Zasady korzystania

1. Korzystanie z dostępu do komputerów i Internetu jest bezpłatne.

2. Osoba zamierzająca korzystać z komputera w bibliotece, zwana dalej Użytkownikiem, jest zobowiązana poinformować o tym fakcie dyżurującego bibliotekarza, okazać się kartą czytelnika lub dokumentem tożsamości ze zdjęciem i wpisać się do zeszytu odwiedzin.

3. Użytkownik samodzielnie korzysta z programów komputerowych i Internetu. Pracownicy biblioteki na życzenie Użytkownika i w miarę możliwości udzielają instrukcji wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu.

4. Osoba korzystająca z komputera loguje się na konto Użytkownika, hasło logowania podaje bibliotekarz.

5. W czytelni ze stanowiskami komputerowymi należy zachować ciszę. Dźwięk z uruchomionych programów może być emitowany tylko przez dołączone do komputera słuchawki.

6. Bibliotekarz ma prawo monitorowania przeglądanych przez użytkownika stron i wykonywanych przy komputerze czynności. Bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania korzystania ze sprzętu komputerowego lub Internetu w przypadku naruszenia przez Użytkownika regulaminu.

7. Stanowisko komputerowe może zajmować tylko jedna osoba. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą bibliotekarza – dwie osoby.

8. Indywidualna sesja może trwać godzinę. Istnieje możliwość jej przedłużenia, o ile nie będzie innych Użytkowników czekających na dostęp do komputera lub jeśli istnieje konieczność dokończenia rozpoczętej pracy.

9. Użytkownik ma prawo do:

  • korzystania z Internetu,
  • korzystania z programów biurowych zainstalowanych na komputerze,
  • zapisywania wyników poszukiwań na własnym nośniku danych po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu bibliotekarzowi,
  • kopiowania części danych w formie wydruku, o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim.

10. Po zakończeniu pracy użytkownik powinien zapisać wyszukane, pobrane i utworzone dane na własnym nośniku lub przesłać je na swoje konto poczty internetowej. Informacje nie zapisane, bądź zapisane na dysku twardym zostaną wykasowane w chwili zamknięcia komputera. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za utratę niewłaściwie zapisanych danych.

11. Po zakończeniu pracy z komputerem Użytkownik zobowiązany jest zostawić go w konfiguracji zastanej.

§2

Ograniczenia

1. Osoba korzystająca ze stanowiska komputerowego ponosi pełną odpowiedzialność za działania, których skutkiem jest naruszenie obowiązującego prawa (np. wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych, uzyskanie lub próba uzyskania nieuprawnionego dostępu do serwisów w sieci internetowej i sieci biblioteki, wysyłanie spamu, korzystanie ze stron zawierających pornografię lub sceny drastyczne, propagujące przemoc itp.)

2. Nie zezwala się Użytkownikom na wprowadzanie jakichkolwiek zmian w sprzęcie i oprogramowaniu, a szczególnie na samowolne przemieszczanie sprzętu, zmiany konfiguracji oraz dokonywania samodzielnych napraw. Nie wolno uruchamiać ani instalować żadnych programów, aplikacji czy też przeglądarek. Zabrania się również odtwarzania plików z własnych nośników danych bez uprzedniego poinformowania bibliotekarza oraz zeskanowania nośnika przez zainstalowany na komputerze program antywirusowy.

3. Zabrania się wykorzystania komputera do celów zarobkowych.

4. Przy stanowiskach komputerowych nie wolno spożywać napojów i artykułów spożywczych.

§3

Odpowiedzialność użytkownika

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze sprzętu komputerowego zgodnie z udzielonymi wskazaniami, chronienia go przed uszkodzeniem. W razie umyślnego zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu Użytkownik pokrywa wszelkie koszty związane z usuwaniem uszkodzeń sprzętu i oprogramowania wynikających z jego winy.

2. Użytkownik ma obowiązek poinformować bibliotekarza o wszelkich uszkodzeniach sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

3. Użytkownik, który nie stosuje się do przepisów regulaminu lub w sposób rażący je narusza może zostać pozbawiony prawa do korzystania ze sprzętu komputerowego i Internetu na czas oznaczony lub bezterminowo.

§4

Przepisy końcowe

1. W bibliotece udostępniane są tablety z aplikacjami edukacyjnymi. Zasady korzystania z nich określone są w Regulaminie korzystania z tabletów w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Zagórowie.

2. Regulamin obowiązuje od 1 października 2018 r.

Załącznik do Zarządzenia nr 2.2023

Dyrektora BPMiG Zagórów
z dnia 23 lutego 2023 r.

Regulamin wypożyczeń czytników e-booków dla użytkowników Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zagórów

1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zagórów, zwana dalej Biblioteką, udostępnia Czytelnikom osiem czytników książek elektronicznych (e-booków) firmy PocketBook użyczonych Bibliotece przez firmę PRcontext Karina Sękowska na podstawie odrębnego porozumienia. Czytniki wypożyczane będą na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

2. Czytelnik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i do stosowania zawartych w nim postanowień.

3. Z czytnika książek elektronicznych (e-booków) może korzystać Czytelnik Biblioteki posiadający ważną kartę biblioteczną, aktywnie wypożyczający i niezalegający ze zwrotem wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Pracownik Biblioteki uprawniony jest do odmowy udzielenia korzystania z czytnika w przypadku niespełnienia przesłanek, o jakich mowa w zdaniu poprzedzającym.

4. Wypożyczanie czytników e-booków jest nieodpłatne.

5. Czytelnik, o którym mowa w pkt. 2, może dokonać jednocześnie wypożyczenia jednego czytnika e-booków na okres maksymalnie 30 dni.

6. Dokonanie pierwszego wypożyczenia czytnika e-booków jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Czytelnika warunków zawartych w niniejszym Regulaminie.

7. Przy wypożyczeniu czytnika do domu, Czytelnik zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego wraz z kartą biblioteczną oraz podpisania oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

8. Czytelnik niepełnoletni może wypożyczyć czytnik w obecności rodzica/opiekuna prawnego lub okazując pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

9. Z książek elektronicznych wgranych w czytnikach Czytelnicy mogą korzystać w ramach obowiązujących licencji. Czytelnicy są uprawnieni do wgrywania w okresie wypożyczenia urządzeń dowolnych utworów, zgodnie z obowiązującym prawem i w ramach udzielonych im do tego pozwoleń i licencji. Niedopuszczalne jest natomiast wgrywanie jakichkolwiek utworów bez posiadania przez Czytelnika stosownych licencji lub pozwoleń. W sytuacji dokonania takiej czynności wszelkie skutki i odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Czytelnik.

10. Czytelnik ma prawo korzystać z czytnika książek elektronicznych i wgranych na nim e-booków tylko na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przy czym

Czytelnik nie może i nie jest uprawniony w szczególności do:

  1. rozpowszechniania lub wprowadzania do obrotu handlowego czytników i wgranych na nich e-booków
  2. komercyjnego wykorzystania e-booków naruszającego prawa autorskie, w szczególności rozpowszechniania ich treści i wprowadzania ich do sieci internetowej,
  3. udostępniania czytników innym osobom.

11. W przypadku stwierdzenia, że e-booki wykorzystywane są niezgodnie z prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu, Biblioteka oraz osoby trzecie, którym przysługują uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów prawa, będą mogły zgłosić roszczenia do Czytelnika, bez względu na ich rozmiar prawny i finansowy.

12. Czytelnik zobowiązany jest do dbania o stan czytnika i wykorzystywania go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi.

13. Każdy czytnik wyposażony jest w ładowarkę i instrukcję obsługi. W chwili wypożyczenia czytnika Czytelnik zobowiązany jest do sprawdzenia, czy czytnik działa prawidłowo, i czy jest wyposażony zgodnie z postanowieniami pkt. 12. Pokwitowanie wypożyczenia czytnika jest równoznaczne z tym, że Czytelnik otrzymał sprawnie funkcjonujący czytnik z kompletnym wyposażeniem.

14. Wypożyczenie z Biblioteki czytnika e-booków wraz z wyposażeniem oraz jego zwrot, a także fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem, są potwierdzane własnoręcznym podpisem przez wypożyczającego oraz pracownika Biblioteki na formularzu oświadczenia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

15. W przypadku uszkodzenia lub niezwrócenia czytnika Czytelnik zobowiązany jest zapłacić Bibliotece odszkodowanie w wysokości:

a) za czytnik e-booków 400,00 zł

b) za ładowarkę – 25,00 zł

16. Biblioteka pobiera opłatę za przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonego czytnika w kwocie  30 zł za miesiąc.

17. Za wysłanie upomnienia (przypomnienia o konieczności zwrotu czytnika e-booków) Bibliotece przysługuje prawo domagania się zwrotu poniesionych kosztów wysyłki zgodnych z obowiązującym cennikiem opłat i kar udostępnionym na stronie domowej biblioteki pod adresem www.biblioteka-zagorow.pl .

18. Opłaty i koszty, o których mowa w punktach 15-17, Czytelnik zobowiązany jest uregulować niezwłocznie, tj. w dniu zwrotu e-czytnika. W przypadku odmowy uiszczenia opłat i kosztów Biblioteka dochodzić będzie zapłaty na drodze sądowej.

19. Za wniesione opłaty Użytkownicy otrzymują pokwitowanie.

20. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zagórów.

Załącznik nr 1

do Regulaminu wypożyczania czytników książek elektronicznych (e-booków)

OŚWIADCZENIE O WYPOŻYCZENIU CZYTNIKA E-BOOKÓW POCKETBOOK  WRAZ Z ŁADOWARKĄ

Ja, niżej podpisany/a:

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………telefon ………………………………………

Nr karty bibliotecznej ……………….……………………………………………………PESEL ………………………………………… *

Oświadczam, że dnia ………………………… wypożyczyłem/am z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zagórów sprawnie funkcjonujący czytnik e-booków o numerze inwentarzowym ………………………….  wraz z ładowarką oraz instrukcję obsługi.

Oświadczam, iż zwrócę czytnik z taką samą zawartością pamięci jak w momencie wypożyczenia i zobowiązuję się oddać czytnik wraz z wyposażeniem do dnia…………… W przypadku nieoddania czytnika w terminie zobowiązuję się do zapłaty opłat i kosztów, o których mowa w Regulaminie.

……………………………………………

Podpis użytkownika

WYPEŁNIĆ W STOSUNKU DO NIELETNICH:

Przyjmuję odpowiedzialność finansową za czytnik wypożyczony przez mego syna / córkę/ podopiecznego:

………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko, nr karty bibliotecznej)

Potwierdzam zwrot czytnika e-booków w stanie, jak w dniu wypożyczenia:

……………………………………………

Data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego, PESEL*

Termin zwrotu   …..………………

Podpis Bibliotekarza ….………………*PESEL wymagany jest wyłącznie od rodziców/opiekunów prawnych, którzy nie posiadają karty bibliotecznej

Plik Opis Wielkość pliku
pdf Regulamin-wypożyczeń-czytników 262 KB